page_banner

habarlar

Pyşbaganyň gabyk torlary (alty polat tor diýlip hem atlandyrylýar) dürli pudaklarda dürli rol oýnaýar.Pyşbaganyň gabyk torlary köp sanly materialdan ýasalýar we önümçilik aýratynlyklary, beýiklikleri, galyňlygy we çukurlary hem uludyr, hersiniň aýratynlyklary we wezipeleri bar.Pyşbaganyň gabyk torlary köp kategoriýalara bölünýär.Deşikleriň hemmesi altyburçly.Ordinaryönekeý baglanyşyk görnüşi, arka düwme baglanyşygynyň görnüşi, nurbat birikmesiniň görnüşi, egilmek we kebşirleme baglanyşygy bar.Pyşbaganyň gabygynyň önümleriniň her bir kategoriýasynda üýtgeşik astar funksiýasy bar.

news03 (3)
news03 (2)

Umumy uglerod (C) polat pyşdyl gabygy tor (pyşdyl gabygyna meňzeýär) / uly palçyk dyrnak görnüşi sementde giňden ulanylýar (material: poroşok gidrawliki organiki däl sement material), polat partlaýjy peçiň asty we çydamlylygy.

Pyşbaganyň gabygy tor, ýokary temperaturaly we poslama garşy ýörite metal materiallardan ýasalan, hünärmen enjamlar bilen möhürlenen we ýygnanan altyburç üç ölçegli tor.Biri-biri bilen aragatnaşyk saklamak üçin alty tarapda deşikler bar, egilmek we ýaýlamak aňsat.Gabygyň içki diwaryna tegelek kebşirlenenden soň, refrakter agregatlar bilen guýulýar., Hyzmat möhletini birnäçe gezek artdyryp biler, we çydamly material öçmez we hyzmat ömri uzak bolar.Adatça, örtük materialy bilen labyr ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin aşaga çydamly materiallary asmak üçin ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýokary temperatura çydamly pyşdyl gabygy tor / uly palçyk dyrnagynyň ýokary temperatura çydamly görnüşi, ýokary könelişme garşylygy we ýokary temperatura talaplary, uzak ömri bolan böleklerde giňden ulanylýar.Nebit-himiýa pyşdyl gabygy tor / uly palçyk dyrnagyň içki tok görnüşi esasan nebithimiýa nebit pudagynda ulanylýar.Kataliz enjamyna we esasy enjamyň astar gurluşynyň esasy garniturasyna peýdaly bolan labyr dyrnaklary bilen bilelikde ulanylýar.Könelişige garşylygy we astaryň berkligini ýokarlandyryp biler.

news03 (4)
news03 (1)

Iş wagty: 17-2021-nji noýabr