page_banner

habarlar

Galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) ulanylyşy: esasan teplisalary, fermalary ekmek, pagta örtmek, çeşmeler we sim ýüp öndürmek üçin ulanylýar.

Galvanizli polat sim, 45 #, 65 #, 70 # ýaly ýokary hilli uglerod gurluş poladyny çyzyp, soňra bolsa galvanizasiýa edýär (elektro-galvanizasiýa ýa-da gyzgyn galvanizasiýa).
Fiziki aýratynlyklary: Galvanizli polat simiň üstü tekiz, tekiz, çatryklar, düwünler, tikenler, yzlar we pos ýok.Galvanizli gatlak birmeňzeş, güýçli ýelmeşme, poslama çydamlylygy, ajaýyp berkligi we çeýeligi.Dartyş güýji 900Mpa-2200Mpa (simiň diametri Φ0.2mm-Φ4.4mm) arasynda bolmaly.Burulmagyň sany (Φ0.5mm) 20 esse, gaýtalanýan egilmek bolsa 13 esse köp bolmaly.

Daşarky izolýasiýa gurmaga bagyşlanan galvanizli polat sim toruny ulanmak
Gyzgyn çeňňek galvanizli polat sim, milli standart polata laýyklykda ýokary hilli polat simden ýasalýar we takyk awtomatiki mehaniki tehnologiýa bilen işlenýär.Toruň üstü tekiz, gurluşy berk we bitewiligi berkdir.Bölekleýin kesilen ýa-da bölekleýin basyşa sezewar edilse-de, gowşamaz.Döredilenden soň amala aşyrylar.Galvanizleýji (gyzgyn suwly galvanizasiýa) gowy poslama garşylygy we adaty sim torunyň ýoklugy bar.

Has gowy ýylylyk izolýasiýa funksiýasyny almak üçin, islenýän effekti gazanmak üçin polat simli toruň hiline berk gözegçilik edilmelidir.
1: Galvanizli polat simli toruň diametri 12,7 * 12,7mm, simiň diametri 0,9mm bolmaly
2: Gyzgyn çeňňek galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) torlary berkitmek usuly: polat tor plastmassa giňeltmek boltlary bilen berkidilýär.Polat tor düzülende polat tor çüýlenmeli we ýokarky gatlakdan burçlara asylmaly.Polat sim torlary bölünen tikişiň ululygyna görä keseligine ýa-da dikligine goýulmalydyr.Sim toruny çüýläniňizde, öwrümiň we bir-biriniň üstünden düşmegini aňsatlaşdyrmak üçin ilki bilen sim torunyň bir ujuny (50 mm uzaklykda) L burçuna bölüň.V şekilli klip ýasamak üçin ilki bilen polat sim toruny düzediň, soňra erik görnüşine görä labyrlary uruň ýa-da sanjym ediň, diametri 1,5 mm-den az bolmadyk polat sim ulanyň.
3 Polat sim torlary berkidilenden soň, ilki bilen polat simiň içine basylmagy üçin, 2-3 mm-iň çişligini döwmek üçin ilki bilen döwülýän minomy ulanyň.Güýçlenenden soň 3-5 mm çalyň.Döwülmegine garşy minom belli bir güýje ýetenden soň, kafel baglanyşyk gatlagy ulanylyp bilner.Gurluşyk we şkaf plitalary.


Iş wagty: 11-2021-nji dekabry