page_banner

habarlar

Öý gurluşyk materiallarynda has giňden ulanylýan önüm hökmünde soňky ýyllarda metaldan ýasalan perdeler gaty ösdi.Her kim metaldan ýasalan perdelere has az düşünýär.Bu gün metaldan ýasalan perdeleriň aýratynlyklary we artykmaçlyklary bilen tanyşdyraryn.

Köplenç bezeg materiallary hökmünde metaldan ýasalan perdeler ulanylýar.Olar diňe bir daşky görnüşi bilen owadan bolman, eýsem gaty berkdir.Has möhümi, olaryň giň ulanylyşy bar.Dürli gaýtadan işlenenden soň köp dürli ýerlere dürli metallar ulanylyp bilner.Bezeg Gurluşyk materiallarynda altyn ýag.Iň uly aýratynlygy "üýtgeýänlik".Onuň üýtgeýşi diňe bir daşky görnüşinde däl, eýsem reňkinde-de öz beýanyny tapýar.Bu hakda pikir edip bilýänçäň, ähli reňkleriň bardygyny aýdyp bolar.Bu ajaýyp gudrat.Bezegçileriň reňk üçin ähli talaplaryny kanagatlandyrýar we adamlar haýran galmaly.

Onda artykmaçlyklary nirede?Onuň artykmaçlyklary esasan bazarda öz beýanyny tapýar.Jaý gurluşyk materiallary bazarynda onuň doly artykmaçlyklary bar.Gurmak aňsat, islendik ýerde bezeg üçin ulanylyp bilner we amaly programmalaryň giň topary bar.Şol bir wagtyň özünde, ony üýtgetmek gaty aňsat we göwrümi uly ýa-da kiçi bolup, bezeg materiallarynyň meýdany üçin dürli ýerleriň talaplaryna laýyk bolup biler.Şol bir wagtyň özünde hem owadan, hem belli bir derejede howpsuz.Metal perde bazaryndaky bäsdeşlik diýseň ýiti bolsa-da, metaldan ýasalan perde bazary diňe geljekde öser diýip pikir edýärin.

 

news02

Arza

1.Arhitektura: basgançaklar, potoloklar, diwarlar, pollar, kölegeler, bezeg, ses siňdirişi
2.Awtomotiw: ýangyç süzgüçleri, gürleýjiler, diffuzorlar, goragçylar, goraýjy radiator panjaralary

3.Senagat enjamlary: konweýerler, guradyjylar, ýylylyk dispersiýasy, garawullar, diffuzorlar, EMI / RFI goragy

4. Magdançylyk: ekranlar

5. Howpsuzlyk: ekranlar, diwarlar, gapylar, potoloklar, garawullar

6. Şekeri gaýtadan işlemek: merkezden gaçyryş ekranlary, palçyk süzgüçli ekranlar, arka ekranlar, süzgüç ýapraklary, suwarmak we suwarmak üçin ekranlar, diffuzor drena pl plitalary


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr